Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība un stratēģija

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) 2016.gada 24.martā apstiprinātā Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība nosaka:

1. Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība:
 1.1.Slimnīca drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
 1.1.1. ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;
 1.1.2. pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;
 1.1.3. Slimnīca ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij un pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;
 1.1.4. Slimnīca iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.
 1.2.Slimnīca ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.
 1.3.Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500,- euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem Slimnīcas valde.
 1.4.Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500,- euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500,- euro, Slimnīca sagatavo un iesniedz Slimnīcas kapitāla daļu turētājam un finanšu ministram pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību 1.1.un 1.2.punktā noteiktajām prasībām. Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst piešķirt tikai tad, ja:
 1.4.1. ir saņemta Slimnīcas kapitāla daļu turētāja piekrišana;
 1.4.2. ir saņemta finanšu ministra atļauja.

2. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija:
 2.1.Slimnīca neveic un neplāno ziedojumu (dāvinājumu) veikšanu.
 2.2.Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana ir iespējama, ja Slimnīcā tiek konstatēts, ka ziedojuma (dāvinājuma) veikšana ir lietderīga un izpildās ziedošanas (dāvināšanas) kārtībā norādītie nosacījumi.

Informācija par Slimnīcas pretkorupcijas politiku ir pieejama ŠEIT