Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Ziedojumu pieņemšanas kārtība

Ziedojumu pieņemšanas kārtība Slimnīcā un iesnieguma veidlapa

Personas, kas brīvprātīgi vēlas veikt ziedojumu Slimnīcai - bez atlīdzības nodot Slimnīcas īpašumā Slimnīcas funkciju izpildei mantu, tai skaitā finanšu līdzekļus, pakalpojumus, tiesības vai citāda veida labumu, iesniedz izskatīšanai Slimnīcas valdei iesniegumu (iesnieguma veidlapa) kādā no norādītajiem veidiem:

 • pašrocīgi parakstītu - personiski vai pa pastu uz adresi: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: stradini@stradini.lv.

Ziedojuma piedāvājumi tiek izvērtēti iespējami īsākā termiņā, un, ja ir saņemti nepieciešamies saskaņojumi, ar ziedojuma piedāvātāju tiek slēgts ziedojuma līgums un veiktas darbības ziedojuma pieņemšanai.

Informācija par saņemtajiem ziedojumiem tiek publiskota Slimnīcas mājas lapā.

Par ziedojumu dokumentācijas sagatavošanu aicinām sazināties ar Slimnīcas Juridisko daļu (kontaktinformācija sadaļā: Kontakti – Administrācija).

Slimnīca pateicas ikvienam, kas nesavtīgi izsaka vēlmi ziedot un sniedz bezatlīdzības atbalstu Slimnīcai tās funkciju izpildei!

Vēršam uzmanību, ka, atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Slimnīcas Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtības prasībām, vienkāršota ziedojumu pieņemšanas kārtība ir noteikta ziedojumiem, kas tiek atvēlēti kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, vides vai veselības aizsardzības vai sociālās palīdzības veicināšanai un ziedotāja kalendāra gadā veikto ziedojumu kopējā summa Slimnīcai nepārsniedz triju minimālo mēnešalgu apmēru.

Uz ziedojumu piedāvājumiem, kas neatbilst augstāk minētajam, attiecas sekojoši noteikumi:

 • Slimnīca nedrīkst pieņemt ziedojumus no ziedojuma piedāvātāja:
 1. kurš divu gadu laikā pirms ziedojuma atvēlēšanas ar Slimnīcu vai attiecībā uz to noslēdzis tiesiskus darījumus, saņēmis Slimnīcas finanšu līdzekļus vai garantētus kredītus, izņemot gadījumus, kad:
  1. darījums noslēgts vai finanšu līdzekļi un kredīti piešķirti atklāta konkursa rezultātā;
  2. darījums noslēgts par pakalpojumu, kurš paredzēts Slimnīcas maksas pakalpojumu cenrāžos (Slimnīcas saimniecisko maksas pakalpojumu cenrādis, Slimnīcas medicīnisko maksas pakalpojumu cenrādis, Slimnīcā valdes apstiprinātie izcenojumi par Slimnīcas infrastruktūras izmantošanu (%), dokumentācijas izvērtēšanu un arhivēšanu klīnisko pētījumu līgumu ietvaros, kā arī citi, ja tiek apstiprināti);
  3. darījums noslēgts par ziedojuma atvēlēšanu.
 2. par kuru Slimnīca (tās amatpersona) divu gadu laikā pirms ziedojuma atvēlēšanas izdevusi administratīvos aktus, izņemot obligātos administratīvos aktus, veikusi uzraudzības vai kontroles funkcijas;
 3. starp kuru un Slimnīcu pastāv citas tiesiskas attiecības, kuru dēļ valsts amatpersonai, kas lemj par ziedojuma pieņemšanu, varētu rasties interešu konflikts;
 4. uz kuru attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt ziedojuma pieņemšanu.
 • Slimnīcai ir aizliegts ar ziedotāju divus gadus pēc ziedojuma pieņemšanas ir noslēgt tiesiskus darījumus, izņemot gadījumus:
  1. kad ziedotājs atklāta konkursa rezultātā saņēmis publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, finanšu līdzekļus vai garantētus kredītus;
  2. kad Slimnīcai šādu darījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums slēgt, tai skaitā par pakalpojumiem, kas paredzēti Slimnīcas maksas pakalpojumu cenrāžos (Slimnīcas saimniecisko maksas pakalpojumu cenrādis, Slimnīcas medicīnisko maksas pakalpojumu cenrādis, Slimnīcā valdes apstiprinātie izcenojumi par Slimnīcas infrastruktūras izmantošanu (%), dokumentācijas izvērtēšanu un arhivēšanu klīnisko pētījumu līgumu ietvaros, kā arī citi, ja tiek apstiprināti).
 • Pirms ziedojuma pieņemšanas nepieciešama kapitāldaļu turētāja rakstveida atļauja