Ir parakstīta papildus vienošanās par jaunā korpusa būvdarbu termiņa pagarināšanu

8. Septembris

Pasūtītājs VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” un uzņēmējs SIA “VELVE” 2022.gada augustā ir parakstījuši papildvienošanos Nr.1 pie 27.08.2020. būvniecības līguma SKUS 456/20.

Ņemot vērā aktuālo situāciju būvniecības nozarē un ģeopolitiskos notikumus Ukrainas teritorijā, uzņēmējs ir sagatavojis un iesniedzis pasūtītajam atbilstoši Līguma nosacījumiem dokumentus par būvdarbu termiņa pagarināšanu no 30 uz 32 mēnešiem, kurš ir radies saistībā ar jumta būvizstrādājumu piegāžu traucējumiem no uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

Dēļ ģeopolitiskajiem notikumiem Ukrainas teritorijā, būvkomersanti saskaras ar objektīvām problēmām izpildīt iepriekš uzņemtās līgumsaistības un nodrošināt publisko būvdarbu līgumu izpildi. Uzņēmējs norāda, ka izejvielu un būvmateriālu sadārdzinājums neļauj iekļauties līgumcenā, radot finanšu zaudējumus, savukārt būvmateriālu nestabilās piegādes apdraud būvniecības ieceres īstenošanas termiņu ievērošanu.

Risinot esošo situāciju, pasūtītājam ir aktīva loma līguma vadībā. Balstoties uz konsultācijām  ar uzraugošajām iestādēm CFLA un EM, ir panākta vienošanās ar uzņēmēju par metodiku līguma izmaksu korekcijas veikšanai, kas kompensētu neplānoto izmaksu pieauguma apmēru būvizstrādājumiem sākot ar 1.03.2022. Sadārdzinājumu primāri plānots segt no līgumā noteiktās pasūtītāja rezerves un faktiski neveicamo būvdarbu izmaksu apjoma atlikuma EUR pie nosacījuma, ka izmaksu pieauguma pamatā var būt tikai un vienīgi ģeopolitiskās situācijas tiešās sekas attiecībā uz līguma izpildi. Sadārdzinājuma kompensēšanai netiks piemērota vispārēja indeksācija un katrs gadījums tiks skatīs un vērtēts atsevišķi.

A korpusa 2.kārtas attīstības projekts tiek īstenots saskaņā ar 2016. gada 9. augusta Ministru kabineta protokollēmumu Nr.39 45.§ un tiks līdzfinansēts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros, tā kopējās izmaksas plānotas 140 447 122 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 65 % apmērā.