Informācija par slimnīcas politiku attiecībā uz korupcijas un interešu konflikta novēršanu

Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk - Slimnīca) iestājas pret korupciju un aicina un iedrošina darbiniekus, pacientus, piegādātājus un sadarbības partnerus, kā arī jebkuru personu ziņot, ja tās rīcībā ir ticama informācija vai ir radušās pamatotas aizdomas par korupcijas mēģinājumiem, iespējamu korupciju vai notikušu korupciju Slimnīcā, par citu personu, amatpersonu, tai skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumiem, interešu konflikta situācijām, kā arī par iespējamiem Slimnīcas pretkorupcijas sistēmas trūkumiem.

Jebkura persona informāciju par iespējamu korupciju vai amatpersonu interešu konflikta situācijām Slimnīcā var iesniegt:

 • pa pastu uz adresi Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • klātienē Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 8.korpuss- Dokumentu vadības daļā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki darba dienās: pulksten 08.30 - 16.30;
 • uz elektroniskā pasta adresēm: zino@stradini.lv vai stradini@stradini.lv;
 • tieši Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, saite: https://www.knab.gov.lv/lv/

Slimnīcas darbiniekiem ziņošanai pieejami šādi papildus kanāli:

Trauksmes cēlēja ziņojumu, saņemot trauksmes cēlājiem normatīvajos aktos noteikto aizsardzību, var iesniegt Slimnīcas darbinieki un pakalpojumu sniedzēji- fiziskas personas, pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kas izpilda darbus Slimnīcā, studējošie un praktikanti, rezidenti, par darba vidē novērotu iespējamu, sabiedrības būtiskas intereses skarošu pārkāpumu Slimnīcas darbībā:

Par ko var celt trauksmi?

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
 • korupcija
 • krāpšana
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas
 • sabiedrības veselības apdraudējums
 • pārtikas drošības apdraudējums
 • būvniecības drošības apdraudējums
 • vides drošības apdraudējums
 • darba drošības apdraudējums
 • sabiedriskās kārtības apdraudējums
 • cilvēktiesību pārkāpums
 • pārkāpums publisko iepirkumu jomā
 • konkurences tiesību pārkāpums.

Kas NAV trauksmes celšana?

 • ziņošana tikai par personisku interešu aizskārumu, personīgas sūdzības un nesaskaņu risināšana
 • apzināta nepatiesas informācijas sniegšana
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana
 • ziņošana par pārkāpumiem, kas nav saistīti ar Slimnīcas darbību
 • trauksmi ceļ anonīma persona
 • trauksmi ceļ juridiska persona.

Anonīmus iesniegumus par ar korupciju vai interešu konflikta situācijām saistītiem jautājumiem var iesniegt:

 • pa pastu uz adresi: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • iemetot Trauksmes cēlēju ziņojumu pastkastītē- 8.korpus Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • uz elektroniskā pasta adresi: zino@stradini.lv.

Slimnīca, aktīvi iestājoties pret korupciju, nosaka šādus pamatprincipus, kas ir jāievēro Slimnīcas sadarbības partneriem korupcijas un interešu konflikta novēršanas jomā:

Sadarbības partneris (piegādātājs, pārdevējs, pakalpojumu sniedzējs, pakalpojumu saņēmējs, klīnisko pētījumu līgumorganizācija, nomnieks u.c.):

 1. neveic un neveiks koruptīvas darbības, tai skaitā: tā darbinieki vai pārstāvji nepiedāvās, neapsolīs, nesankcionēs un neveiks jebkādu labumu piedāvāšanu/ nodošanu Slimnīcai, tās darbiniekiem, pārstāvjiem, valsts amatpersonām, lai iegūtu vai saglabātu uzņēmējdarbības priekšrocības jebkādā veidā saistībā ar procesu pirms Līguma noslēgšanas (piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana iepirkumā, izsolē u.c.), Līguma noslēgšanu vai izpildi;
 2. nodrošina, ka tā darbinieki/pārstāvji nepiedalās lēmumu pieņemšanā interešu konflikta situācijā kā arī nesekmē interešu konflikta situāciju rašanos, apņemas negūt labumus no interešu konflikta situācijas;
 3. ievēro visus piemērojamos normatīvos aktus un vadlīnijas, kas regulē korupcijas un interešu konflikta novēršanu;
 4. ir iepazinies ar Slimnīcas politiku attiecībā uz korupcijas un interešu konflikta novēršanu Slimnīcā, tai skaitā ar informāciju par aizliegtām un par korporatīvām darbībām (zemāk);
 5. nekavējoties informē Slimnīcu par tā rīcībā esošo informāciju par iespējamām korupcijas vai interešu konflikta situācijām saistībā ar Slimnīcu kādā no augstāk norādītajiem veidiem, ja iespējams,  pievienojot tā rīcībā esošos pierādījumus;
 6. veic visas nepieciešamās darbības, lai izglītotu savus darbiniekus un pārstāvjus korupcijas un  interešu konflikta novēršanas un nepieļaujamības jautājumos, iepazīstinātu tos ar Slimnīcas šeit publiskoto politiku korupcijas un  interešu konflikta novēršanas jomā;
 7. apzinās, ka iesaistīšanās koruptīvās darbībās vai interešu konflikta situācijās ir uzskatāma par līgumsaistību pārkāpumu, kas var būt pamats līguma izbeigšanai.

Vēršam uzmanību, ka ir aizliegtas un par koruptīvām uzskatāmas šādas darbībās:

1.1. darbinieks tieši vai netieši pieprasa vai pieņem materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, nemateriālās vērtības (turpmāk- materiālās/ nemateriālās vērtības) vai to piedāvājumu par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs, izmantojot savas pilnvaras, t.sk., bet ne tikai:

        1.1.1.darbinieks pieprasa vai pieņem no pacienta, viņu pārstāvošās personas vai tuvinieka materiālo/ nemateriālo vērtību par jebkāda pakalpojuma veikšanu;

        1.1.2.darbinieks pieprasa vai pieņem no pacienta, viņu pārstāvošās personas vai tuvinieka materiālo/ nemateriālo vērtību, lai apietu ārstniecības pakalpojumu gaidīšanas rindu;

        1.1.3. darbinieks, vēloties saņemt no medikamentu ražotāja vai izplatītāja jebkāda veida materiālās/ nemateriālās vērtības, izraksta pacientam noteikta ražotāja medikamentus neatkarīgi no tā vai tas atbilst pacienta vajadzībām ārstniecības procesā; ārsts iesaistās finansiālās vienošanās, kuras pamudina izrakstīt noteikta ražotāja izstrādātos vai izplatītos medikamentus, vai nosūtīt uz izmeklējumiem (diagnostiskajiem pakalpojumiem);

        1.1.4.darbinieks pieprasa vai pieņem materiālās/ nemateriālās vērtības vai to piedāvājumu, lai ar savu rīcību ietekmētu publisko iepirkumu gaitu (iepirkumu tehniskās specifikācijas sagatavošanu, iepirkumu procedūras izvēli, lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu, u.c.);

        1.1.5.darbinieks pieprasa vai pieņem materiālās/ nemateriālās vērtības vai to piedāvājumu, lai ar savu rīcību ietekmētu Slimnīcas resursu izmantošanu (iznomāšanu, atsavināšanu, u.c.).

1.2.darbinieks rīkojas ar Slimnīcas materiālajiem vai finanšu līdzekļiem vai izmanto amata pilnvaras vai savu ietekmi tādā veidā, lai no Slimnīcas resursiem gūtu neatļautu personisku labumu sev vai nodrošinātu to citām personām (piemēram,  autotransporta nelietderīga izmantošana);

1.3.darbinieks iesaistās neatļauta labuma nodošanā citām personām (starpniecība).

Noteiktais uzskaitījums nav izsmeļošs.

Norēķini par Slimnīcas pakalpojumiem ir veicami Slimnīcas kasēs, saņemot čeku, vai uz Slimnīcas kontu saskaņā ar Slimnīcas izsniegtajiem rēķiniem!

Slimnīcā, ar mērķi noteikt efektīvu pasākumu kopumu un iekšējo kontroles sistēmu korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai, ir apstiprināti šādi iekšējie normatīvie akti:

 • Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas politika, turpmāk tekstā – Politika, apstiprināta 09.02.2021.;
 • Pretkorupcijas pasākumu plāns trīs gadu termiņam: 2021.-2024, turpmāk tekstā – Plāns, apstiprināts 08.02.2021.;
 • Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Slimnīcā, apstiprināta 30.05.2019.;
 • Ētikas kodekss.

Informācija par Politiku

Politikas mērķi ir:

 • skaidri norādīt Slimnīcas apņemšanos novērst korupciju un korupcijas riskus, nodrošināt normatīvo aktu prasību korupcijas jomā ieviešanu un ievērošanu Slimnīcā;
 • ieviest efektīvu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu pretkorupcijas pasākumu kopumu Slimnīcā;
 • definēt Slimnīcas darbinieku tiesības un pienākumus saistībā ar korupcijas risku novēršanu, interešu konflikta situācijām un amatu/darbu savienošanas kārtību.

Politika nosaka šādus vispārējos principus:

 • Nulles tolerance pret korupciju;

Apņemoties ievērot pilnīgu neiecietību pret korupciju, Slimnīca apņemas novērtēt un izmeklēt katru rīcību, kas pārkāpj šīs Politikas principus, un katru problēmu, kas ir izvirzīta kā iespējama korupcijas darbība, kā arī veikt nepieciešamās darbības disciplinārās atbildības piemērošanai un tiesībsargājošo institūciju informēšanai. Slimnīca norāda, ka neviens darbinieks netiek pazemināts, sodīts, kā arī darbiniekam citādi netiek tieši vai netieši radītas nelabvēlīgas sekas, ja darbinieks atsakās veikt korupcijas darbības, ziņo par korupciju, koruptīvām darbībām un interešu konfliktu vai tā iespējamību.

 • Apņemšanās cīnīties pret korupciju

Slimnīca apņemas aktīvi cīnīties pret korupciju savas darbības vidē. Slimnīcas mērķis ir būt nozares paraugam, ieviešot vislabākos korupcijas novēršanas standartus un praksi, kā arī ieguldot savu darbinieku apmācībā un informētībā. Slimnīca veic informatīvos pasākumus pacientu, piegādātāju un sadarbības partneru tolerances mazināšanai pret korupciju. Slimnīca mērķtiecīgi iestājas pret personu koruptīvām darbībām. Slimnīcā ir spēkā aizliegums jebkādā veidā tieši vai netieši iesaistīties kukuļošanā, tai skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanā.

 • Caurspīdīgums

Politika nosaka visiem darbiniekiem saistošas darbības efektīvas, caurspīdīgas un ilgtspējīgas pretkorupcijas sistēmas ieviešanai un darbībai, kuras ietvaros Slimnīcā tiek novērsti korupcijas riski un interešu konflikta situācijas. Slimnīca nodrošina informatīvos pasākumus darbinieku un citu personu informēšanai par Slimnīcas politikām korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai.

Politika, Plāns un Ētikas kodekss nosaka:

 • preventīvas darbības  interešu konflikta un korupcijas novēršanai sabiedrībā (t.sk. apmācības, informatīvie pasākumi);
 • darbinieku tiesības un pienākumus saskarsmē ar pacientiem, klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem (t.sk. darbības ar piedāvātajām materiālajām/ nemateriālajām vērtībām);
 • pienākumus, ja darbinieka rīcībā ir informācija par iespējamu korupcijas vai interešu konflikta situāciju;
 • korupcijas un interešu konflikta situāciju izskatīšanas kārtību;
 • amatu un darbu savienošanas kārtību;
 • kontrolējošas darbības interešu konflikta un korupcijas novēršanai;
 • korupcijas risku un korupcijas riskam pakļauto amatu novērtēšanas kārtību un metodiku.

Lūdzam vērsties pie Slimnīcas Juridiskās daļas darbiniekiem jebkādu neskaidrību gadījumos saistībā ar Politiku, Plānu vai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu.