Slimnīcas politika attiecībā uz korupciju

Informācija par Slimnīcas politiku attiecībā uz korupcijas, interešu konflikta novēršanu un nepieļaujamību Slimnīcā

 

Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) iestājas pret korupciju un aicina, un iedrošina jebkuru personu sniegt informāciju par iespējamu korupciju vai Slimnīcas amatpersonu interešu konflikta situācijām Slimnīcā:

 • pa pastu uz adresi Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • klātienē Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 8.korpuss- Dokumentu vadības daļā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki darba dienās: pulksten 08.30 - 16.30;
 • uz elektroniskā pasta adresēm: zino@stradini.lv vai stradini@stradini.lv;
 • tieši Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, saite: https://www.knab.gov.lv/lv/

Anonīmus iesniegumus par ar korupciju saistītiem jautājumiem var iesniegt:

 • pa pastu uz adresi: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • iemetot Trauksmes cēlēju ziņojumu pastkastītē- 8.korpus Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002;
 • uz elektroniskā pasta adresi: zino@stradini.lv.

Vēršam uzmanību, ka ir aizliegtas un par koruptīvām uzskatāmas šādas darbībās:

 1. darbinieks tieši vai netieši pieprasa vai pieņem materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, nemateriālās vērtības (turpmāk- materiālās/ nemateriālās vērtības) vai to piedāvājumu par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs, izmantojot savas pilnvaras, t.sk., bet ne tikai:
  1. darbinieks pieprasa vai pieņem no pacienta, viņu pārstāvošās personas vai tuvinieka materiālo/ nemateriālo vērtību par jebkāda pakalpojuma veikšanu;
  2. darbinieks pieprasa vai pieņem no pacienta, viņu pārstāvošās personas vai tuvinieka materiālo/ nemateriālo vērtību, lai apietu ārstniecības pakalpojumu gaidīšanas rindu;
  3. darbinieks, vēloties saņemt no medikamentu ražotāja vai izplatītāja jebkāda veida materiālās/ nemateriālās vērtības, izraksta pacientam noteikta ražotāja medikamentus neatkarīgi no tā vai tas atbilst pacienta vajadzībām ārstniecības procesā; ārsts iesaistās finansiālās vienošanās, kuras pamudina izrakstīt noteikta ražotāja izstrādātos vai izplatītos medikamentus, vai nosūtīt uz izmeklējumiem (diagnostiskajiem pakalpojumiem);
  4. darbinieks pieprasa vai pieņem materiālās/ nemateriālās vērtības vai to piedāvājumu, lai ar savu rīcību ietekmētu publisko iepirkumu gaitu (iepirkumu tehniskās specifikācijas sagatavošanu, iepirkumu procedūras izvēli, lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu, u.c.);
  5. darbinieks pieprasa vai pieņem materiālās/ nemateriālās vērtības vai to piedāvājumu, lai ar savu rīcību ietekmētu Slimnīcas resursu izmantošanu (iznomāšanu, atsavināšanu, u.c.).
  6. darbinieks rīkojas ar Slimnīcas materiālajiem vai finanšu līdzekļiem vai izmanto amata pilnvaras vai savu ietekmi tādā veidā, lai no Slimnīcas resursiem gūtu neatļautu personisku labumu sev vai nodrošinātu to citām personām (piemēram,  autotransporta nelietderīga izmantošana);
  7. darbinieks iesaistās neatļauta labuma nodošanā citām personām (starpniecība).

Noteiktais uzskaitījums nav izsmeļošs.

Norēķini par Slimnīcas pakalpojumiem ir veicami Slimnīcas kasēs, saņemot čeku, vai uz Slimnīcas kontu saskaņā ar Slimnīcas izsniegtajiem rēķiniem!

Slimnīcā ar mērķi noteikt efektīvu pasākumu kopumu un iekšējo kontroles sistēmu korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai ir apstiprināti šādi iekšējie normatīvie akti:

 • Korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas politika, turpmāk tekstā – Politika, apstiprināta 09.02.2021.;
 • Pretkorupcijas pasākumu plāns trīs gadu termiņam: 2021.-2024, turpmāk tekstā – Plāns, apstiprināts 08.02.2021.;
 • Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Slimnīcā, apstiprināta 30.05.2019.;
 • Ētikas kodekss.

Slimnīca iestājas pret korupciju un aicina un iedrošina darbiniekus, pacientus, piegādātājus un sadarbības partnerus, kā arī jebkuru personu ziņot, ja tās rīcībā ir ticama informācija vai ir radušās pamatotas aizdomas par korupcijas mēģinājumiem, iespējamu korupciju vai notikušu korupciju Slimnīcā, par citu personu, tai skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanas gadījumiem, kā arī par iespējamiem Slimnīcas pretkorupcijas sistēmas trūkumiem.

 

Informācija par Politiku

Politikā nosaka šādus vispārējos principus:

 • Nulles tolerance pret korupciju;

Apņemoties ievērot pilnīgu neiecietību pret korupciju, Slimnīca apņemas novērtēt un izmeklēt katru rīcību, kas pārkāpj šīs Politikas principus, un katru problēmu, kas ir izvirzīta kā iespējama korupcijas darbība, kā arī veikt nepieciešamās darbības disciplinārās atbildības piemērošanai un tiesībsargājošo institūciju informēšanai. Slimnīca norāda, ka neviens darbinieks netiek pazemināts, sodīts, kā arī darbiniekam citādi netiek tieši vai netieši radītas nelabvēlīgas sekas, ja darbinieks atsakās veikt korupcijas darbības, ziņo par korupciju, koruptīvām darbībām un interešu konfliktu vai tā iespējamību.

 • Apņemšanās cīnīties pret korupciju

Slimnīca apņemas aktīvi cīnīties pret korupciju savas darbības vidē. Slimnīcas mērķis ir būt nozares paraugam, ieviešot vislabākos korupcijas novēršanas standartus un praksi, kā arī ieguldot savu darbinieku apmācībā un informētībā. Slimnīca veic informatīvos pasākumus pacientu, piegādātāju un sadarbības partneru tolerances mazināšanai pret korupciju. Slimnīca mērķtiecīgi iestājas pret personu koruptīvām darbībām. Slimnīcā ir spēkā aizliegums jebkādā veidā tieši vai netieši iesaistīties kukuļošanā, tai skaitā ārvalstu amatpersonu kukuļošanā.

 • Caurspīdīgums

Politika nosaka visiem darbiniekiem saistošas darbības efektīvas, caurspīdīgas un ilgtspējīgas pretkorupcijas sistēmas ieviešanai un darbībai, kuras ietvaros Slimnīcā tiek novērsti korupcijas riski un interešu konflikta situācijas. Slimnīca nodrošina informatīvos pasākumus darbinieku un citu personu informēšanai par Slimnīcas politikām korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai.