Pieraksta tālrunis: 67069280
Iestatījumi
Fonta izmērs
Kontrasts

Projekts Nr.2

2. projekts „Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi"

Projekta vadītājs

Dr. hab. chem. Ivars Kalviņš

Projekta mērķis

Attīstīt zinātnisko kompetenci sabiedrības veselības nozarē, veicot iedzīvotāju veselības paradumu, klīniskos un biomedicīnas pētījumus, kā arī izstrādāt jaunus diagnostikas un ārstniecības līdzekļus un metodes, lai panāktu uzlabojumus diabēta komplikāciju ārstēšanā un profilaksē, kas nodrošinātu sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanos, tai skaitā mazinātu saslimstību un mirstību.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt prospektīvu klīnisku pētījumu veikšanu, iesaistot 2. tipa diabēta pacientus, ar mērķi izmantot farmakoviligances un individualizētas terapijas principus optimālas terapijas izvēlei.

2. Veidot stratificētas pacientu grupas ar optimizētiem medikamentu sastāviem, noskaidrojot to efektivitāti kardiovaskulārā riska samazināšanai.

3. Veikt zāļu intervences pētījumus pēc biomarķieriem stratificētās indivīdu grupās, detalizēti noskaidrojot medikamentu un to ietekmēto metabolītu kinētiku.

4. Veikt ar terapijas efektivitāti un slimības norisi saistītu ģenētisko marķieru identificēšanu ar mērķi izstrādāt individualizētai terapijai piemērotus diagnostikas testus.

5. Noskaidrot detalizētu taukskābju un lipoproteīnu profilu, kā arī iekaisuma marķierus, lai izzinātu to saistību ar terapijas efektivitāti un iespējamo mijiedarbību ar ģenētiskajiem marķieriem.

6. Veikt maztoksisku ligandu sintēzi ar farmakoforiem un biogēniem formelementiem hidroksikarbonskābju un P2Y12 receptoru aktīvo ligandu specifiskuma un toksicitātes izpētei.

7. Nodrošināt šūnu un dzīvnieku bāzētas modeļsistēmas ligandu testēšanai un atklāto marķieru funkcionālai izpētei.

8. Pētīt hidroksikarbonskābju receptorus saistībā ar mikrobioma producēto butirātu un tā potenciālo saistību ar metabolajām slimībām.

9. Pētīt jauna kardiovaskulāro risku marķiera trimetilamīna N-oksīda (TMAO) koncentrāciju izmaiņas eksperimentālajā un klīniskajā materiālā kontekstā ar diētu, fizisko aktivitāti, adipozitātes fenotipu, aterosklerozes rādītājiem un zāļu lietošanu.

10. Veikt TMAO priekšteču metabolismā iesaistīto enzīmu pētījumus un jaunu zāļu mērķu meklējumus mikrobiotas materiālā.

11. Sintezēt jaunus karnitīna/trimetilamīna/TMAO biosintēzes un metabolisma enzīmu potenciālos inhibitorus, veikt to aktivitātes pārbaudes un preklīnisko izpēti enerģijas metabolisma pataloģiju modeļsistēmās.

12. Pētīt glikozes un taukskābju metabolisma regulācijas nozīmi kardiomiocītu izdzīves uzlabošanai akūtas išēmijas apstākļos

13. Izpētīt DNS reparācijas enzīmu un ar šo procesu saistīto proteīnu gēnu polimorfismu Latvijas populācijā kontroles un 1. tipa cukura diabēta, kā arī ar to patoģenētiski saistītu slimību slimnieku grupās. 

14. Izpētīt jaunsintezētu vielu spējas ietekmēt DNS reparācijas efektivitāti un epiģenētiskos procesus in vitro un cukura diabēta modeļos.